Vormingswerk 2018-03-31T18:02:50+00:00

Doel van de Stichting tot Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging

De buitenplaats Beukbergen in Huis ter Heide dateert uit 1654 en bevat 18 hectare bos. Het is een oase van rust midden in de natuur en in de nabijheid van cultuur. Het huidige landhuis stamt uit 1910. Vanaf 1948 is het terrein, landhuis en overige gebouwen eigendom van de Stichting tot Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

Het landgoed Beukbergen is eigendom van de Stichting tot Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Bestuur en beheer is tevens in handen van deze stichting. Doel van de stichting is het faciliteren van het Vormingswerk voor militairen van alle geloofsgezinden door het beschikbaar stellen van ruimte en het leveren van bijbehorende voorzieningen. Het vormingswerk wordt uitgevoerd door De Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht.

Sinds 1950 is Beukbergen in gebruik als vormingscentrum voor militairen. Sinds 2000 is alle vormingswerk bij Defensie geconcentreerd op Beukbergen. De voormalige vormingscentra van de Rooms‐katholieke, Protestantse en Humanistische Geestelijke Verzorging zijn sinds december 2000 gecoloceerd op het Vormingscentrum Beukbergen te Huis ter Heide. De Joodse, Islamitische en Hindoe Geestelijke Verzorging kunnen gebruik maken van het Vormingscentrum Beukbergen voor het eigen vormingsaanbod.

Visie van Defensie op vormingswerk

De impact van een functie als militair reikt verder dan het functioneren als militair alleen, ze heeft invloed op de persoon. Zo is de voorbereiding op de huidige taken van de krijgsmacht niet alleen
een kwestie van modern materieel, logistiek of tactische bekwaamheid, maar evenzeer van persoonlijke motivatie, mentaal incasseringsvermogen en vastberaden inzet. De dreigende confrontatie met ontberingen, met bedreiging van het eigen leven, met afwezigheid van thuis, met morele dilemma’s, met de noodzaak het in uiterste instantie moeten doden of verwonden.
De impact strekt zich zeker ook uit tot het existentiële gebied van godsdienst en levensovertuiging en kan leiden tot zingevingsproblematiek. Bij het uitvoeren van de taken van de krijgsmacht zijn
mensen vaak voor korte of langere tijd sterk van elkaar afhankelijk. Dit geldt in het bijzonder bij operaties onder moeilijke omstandigheden. Naast discipline, een zekere fysieke en mentale gehardheid en doorzettingsvermogen zijn besef van normen en waarden, zelfkennis en onderlinge solidariteit (kameraadschap) even hard nodig. De mate waarin militairen meer persoonlijk
vertrouwd zijn met elkaar en met zichzelf heeft grote invloed op de geestelijke veerkracht van de militair als mens.

Vormingswerk is het leveren van een bijdrage aan het zelfstandig en verantwoord kunnen omgaan van de militair met existentiële thema’s die voortkomen uit, en kenmerkend zijn voor, de militaire professie. De bijdrage van het vormingswerk behelst uitwisseling, verkenning, waardering en herijking van persoonlijke ervaringen. Dit stelt eisen aan de omgeving waarin het vormingsproces plaatsvindt. Als eerste zijn veiligheid en vertrouwelijkheid voorwaarden met het oog op het willen en kunnen delen van persoonlijke ervaringen opgedaan in de professionele context. In deze voorwaarden wordt voorzien door de vrijplaatsfunctie van de geestelijke verzorging met het daaraan gekoppelde ambtsgeheim. Voorts impliceert het verkennen, waarderen en herijken van ervaringen, het daadwerkelijk afstand kunnen nemen van die ervaringen om te kunnen ‘zien’ wat er speelt, om te komen tot de noodzakelijke vorm van zelfreflectie. Dit vereist afstand tot de (professionele) rol en context waarin die ervaringen spelen of gespeeld hebben. In de ervaring kan namelijk geen reflectie op de ervaring plaatsvinden. Dit stelt als voorwaarde dat vormingwerk plaats dient te vinden buiten de professionele rol en context. Daaraan kan worden voldaan door het te laten plaatsvinden buiten de context van de krijgsmacht en als persoon. Dat wil dus zeggen op een niet-militaire locatie en nietin-uniform.

Vormingswerk wordt door Defensie gezien als een waardevolle bijdrage van de Diensten Geestelijke Verzorging aan de door de organisatie geboden personeelszorg binnen de krijgsmacht. Iedere militair heeft bij wet recht op geestelijke verzorging en deelname aan het vormingswerk. In ieder geval tijdens initiële opleidingen, bij uitzendingen en bij dienstverlating. De Diensten Geestelijke Verzorging vertegenwoordigen binnen de krijgsmacht verschillende institutionele levensbeschouwelijke bronnen en stromingen die in de samenleving aanwezig zijn. Geestelijk verzorgers zijn opgeleid om criteria, voortkomend uit hun godsdienst of levensbeschouwing in te brengen binnen het vormingswerk. Het zelfstandig en verantwoord kunnen omgaan van de militair met existentiële thema’s, die voortkomen uit en kenmerkend zijn voor de militaire professie, biedt de militair de mogelijkheid een verantwoorde balans te vinden tussen zijn persoonlijke ervaringen enerzijds en zijn positie, rol en taken als professional anderzijds. Het vinden van een balans borgt zijn persoonlijke levensbeschouwelijke en existentiële integriteit. Borging van deze integriteit is een noodzakelijke voorwaarde voor de borging van de professionele integriteit van de militair, hetgeen op haar beurt een bijdrage levert aan de integriteit van de krijgsmacht als zodanig.

Het vormingswerk vindt plaats op basis van een wederkerig respect voor de autonomie van zowel de militaire organisatie als de Diensten Geestelijke Verzorging. Dit impliceert dat de Diensten
Geestelijke Verzorging en de krijgsmachtdelen nauw samenwerken op het gebied van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het vormingswerk. Waar het gaat om de themaselectie
in het vormingswerk, dient deze zodanig te zijn dat er een inhoudelijke legitimatie mogelijk is vanuit de taak en opdracht van de Diensten Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht, zoals hen die
vanuit de zendende instanties is opgedragen. Voorts dient in die selectie met name een ethisch en/of levensbeschouwelijke optiek te zijn gewaarborgd. Evaluaties vinden alleen anoniem plaats
met als doel de kwaliteit van de betreffende conferentie te toetsen en eventueel op grond daarvan te verbeteren.

~~~~~~~~~~

https://www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/geestelijke-verzorging/beukbergen

Vormingscentrum Landgoed Beukbergen

Het vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging is gevestigd op Landgoed Beukbergen in Huis ter Heide. Het vormingswerk bij Defensie richt zich op de mens achter de militair. Ook burgermedewerkers zijn welkom.

Bezinning

Door het jaar heen worden op het vormingscentrum verschillende conferenties georganiseerd. In een ontspannen sfeer raken deelnemers nader vertrouwd met elkaar en met zichzelf. Door een gezamenlijke bezinning op allerlei persoonlijke vragen die verband houden met hun levens- en werksituatie. Geestelijk verzorgers treden hierbij op als gespreksbegeleiders.

Conferenties

Het vormingscentrum in Beukbergen biedt reguliere conferenties bij belangrijke momenten in de militaire loopbaan, zoals tijdens initiële militaire opleidingen, rondom uitzendingen en bij functioneel leeftijdsontslag.

Naast deze reguliere conferenties worden ook zogeheten onderdeelsconferenties gehouden. Hierbij stelt het vormingscentrum op verzoek van een militair onderdeel een programma op maat samen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de geestelijk verzorger van dat onderdeel. Ook kent het vormingscentrum een groot aantal themaconferenties voor individuele deelname.

Ontmoeting

De onderlinge ontmoeting is een wezenlijk element van het vormingswerk. Deze vindt plaats tijdens de gesprekken in de vergaderzalen en ook bij de maaltijden, tijdens een buitenactiviteit op of rondom het landgoed en aan de bar.

Naast een kapelzaal, voor verschillende doeleinden inzetbaar, is er een stiltecentrum die de mogelijkheid biedt tot een moment voor jezelf.

~~~~~~~~~~

https://www.dgv.nl/nl/beukbergen

Wat doen wij?

De Geestelijke Verzorging biedt op Beukbergen conferenties aan als vormingsactiviteit voor militairen.
In het meestal meerdaagse programma staat een groep onder leiding van een Geestelijk Verzorger.
Aan het begin van hun loopbaan, tijdens de initiële opleiding komen de meeste militairen naar Beukbergen.
Ook bij de voorbereiding op een missie (uitzendconferentie) of aan het einde van hun loopbaan heten wij militairen welkom.
Men kan individueel intekenen voor deze FLO conferentie of voor een ander thematisch programma.
Voor teams en eenheden organiseren wij de onderdeelsconferenties op basis van een intakegesprek.

Wie zijn wij?

Beukbergen is het vormingscentrum voor alle denominaties van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.
Op Beukbergen werken Geestelijk Verzorgers die voor het groepswerk zijn opgeleid en ingewerkt.
Ze zijn afkomstig van de katholieke, protestantse of humanistische geestelijke verzorging.

~~~~~~~~~~

bron: https://www.facebook.com/pg/Beukbergen/about/?ref=page_internal

Facebook – Our Story

Huize Beukbergen

Wie zijn wij?

In het Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging, gevestigd in Huize Beukbergen, werken geestelijk verzorgers van verschillende geloofs– en levensovertuigingen samen. Ons werk is er op gericht om militairen te ondersteunen en geestelijk weerbaar te maken bij hun moeilijke taak in binnen en buitenland. Deze site informeert u over wat wij op Beukbergen te bieden hebben. Waardevolle uitgangspunten voor ons zijn: gastvrijheid, mensgerichtheid, betrokkenheid, openheid, respect, veiligheid, vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Wat doen we?

Op Beukbergen bieden wij u vormingsactiviteiten in de vorm van allerlei conferenties. Wij focussen in het vormingswerk op de militair als persoon. De conferenties worden krijgsmachtbreed aangeboden tijdens de initiële opleidingen, rondom uitzendingen en bij het verlaten van de dienst. Naast deze reguliere conferenties kent ons vormingswerk themaconferenties en onderdeelsconferenties.